Privacy-statement

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

Wat en waarom?

Werving en selectie: voor het werven en selecteren van een geschikte kandidaat verwerken wij persoonsgegevens. Dit betreffen: NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over beschikbaarheid en verlof. Indien je bij je sollicitatie op eigen initiatief bijzondere persoonsgegevens deelt (zoals een (pas)foto, lidmaatschap vakvereniging of religieuze overtuiging), geef je toestemming voor het verwerken van deze gegevens conform onze privacystatement.

Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben. Wij bewaren je CV en sollicitatiebrief met jouw toestemming tot maximaal 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure.

Indiensttreding: naast persoonsgegevens welke zijn verzameld tijdens de werving en selectie verwerken wij wanneer een sollicitant daadwerkelijk wordt aangenomen ook een kopie van een identiteitsbewijs, gegevens m.b.t. de uitoefening van werkzaamheden, gegevens m.b.t. de loonuitbetaling en het ziekteverzuim. Deze zijn o.a. noodzakelijk om de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst na te komen. Daarnaast delen wij deze gegevens met partijen die uitvoering geven aan deze verplichtingen. Dit zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst of het UWV.

Doel

De Zorggroep verwerkt persoonsgegevens die sollicitanten verstrekken in het kader van hun sollicitaties. Dit betreffen: NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring. Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben.

Er wordt niet expliciet gevraagd naar bijzondere persoonsgegevens (zoals pasfoto of geloofsovertuiging), maar het kan voorkomen dat kandidaten deze proactief delen. De gegevens kunnen worden gebruikt en verwerkt voor het beheer en controle van het gehele proces van de sollicitatieprocedure, waaronder werving & selectie, communicatie, interne bemiddeling en bij aanname personeels- en salarisadministratie. Derden hebben geen directe toegang tot de gegevens. Het kan wel zo zijn dat IT-bedrijven die zorgen voor onderhoud aan software en systemen bij deze gegevens kunnen. De Zorggroep sluit daarvoor een verwerkersovereenkomst af met de betreffende partij. Wat betreft de bewaartermijn volgt De Zorggroep de richtlijnen Autoriteit Persoonsgegevens, zijnde NVP Sollicitatiecode en worden de gegevens 1 jaar bewaard; als kandidaat krijg je 7 dagen voor verwijderen van de gegevens bericht hierover. Uitsluitend indien De Zorggroep hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Rechtsgronden om persoonsgegevens voor de eerder beschreven doelen te verwerken:

  • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
  • in beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven.

Gegevens inzien en wijzigen

Je kunt je eigen gegevens digitaal inzien in het kandidatenportaal. Als gegevens feitelijk foutief zijn weergegeven, kun je deze wijzigen. Het gaat dan om het wijzigen van feitelijke gegevens die niet juist of onvolledig zijn weergegeven. Afspraken over zaken, overeengekomen en vastgelegd in je arbeidsovereenkomst kun je uiteraard niet zelf wijzigen.

Gegevens verwijderen

Als je wilt,  kun je een verzoek indienen om je personeelsdossier of delen daarvan te verwijderen. Bespreek dit met de afdeling Medewerkersservice (voor sollicitant: werkenbij@dezorggroep.nl). De Zorggroep is wettelijk verplicht je salarisgegevens zeven jaar lang te bewaren. Daarnaast moet een kopie van het identificatiebewijs van een oud-medewerker tot vijf jaar na einde dienstverband bewaard worden. Een loonbelastingverklaring bewaren wij wettelijk verplicht tot 5 jaar na het einde van het dienstverband.

Recht op dataportabiliteit, beperkingen van de verwerking of bezwaar

Wanneer je een verzoek wilt indienen om uitvoering te geven aan je recht op dataportabiliteit, beperking van de verwerking of bezwaar dan kan dat via de afdeling Medewerkersservice (voor sollicitant: werkenbij@dezorggroep.nl). Wij zullen binnen vier weken op je verzoek reageren. In het geval dat er meer tijd nodig is om een goede beslissing te nemen dan zullen wij je hierover informeren binnen vier weken.